میخ تیپو 25 (بسته ای)

100,000 تومان
میخکوب‌های بادی براساس انواع میخ در کارگاه‌های نجاری مورد استفاده قرار می‌گیرن. این ابزار از دو جهت در نظر گرفته

میخ تیپو 25 (کارتنی)

1,620,000 تومان
میخکوب‌های بادی براساس انواع میخ در کارگاه‌های نجاری مورد استفاده قرار می‌گیرن. این ابزار از دو جهت در نظر گرفته

میخ تیپو 32(کارتنی)

2,020,000 تومان
میخکوب‌های بادی براساس انواع میخ در کارگاه‌های نجاری مورد استفاده قرار می‌گیرن. این ابزار از دو جهت در نظر گرفته

میخ تیپو 38(کارتنی)

1,620,000 تومان
میخکوب‌های بادی براساس انواع میخ در کارگاه‌های نجاری مورد استفاده قرار می‌گیرن. این ابزار از دو جهت در نظر گرفته

میخ تیپو 45(بسته ای)

170,000 تومان
میخکوب‌های بادی براساس انواع میخ در کارگاه‌های نجاری مورد استفاده قرار می‌گیرن. این ابزار از دو جهت در نظر گرفته

میخ تیپو 45(کارتنی)

1,890,000 تومان
میخکوب‌های بادی براساس انواع میخ در کارگاه‌های نجاری مورد استفاده قرار می‌گیرن. این ابزار از دو جهت در نظر گرفته

میخ تیپو 50 (بسته ای)

180,000 تومان
میخکوب‌های بادی براساس انواع میخ در کارگاه‌های نجاری مورد استفاده قرار می‌گیرن. این ابزار از دو جهت در نظر گرفته

میخ تیپو50 (کارتنی)

2,038,000 تومان
میخکوب‌های بادی براساس انواع میخ در کارگاه‌های نجاری مورد استفاده قرار می‌گیرن. این ابزار از دو جهت در نظر گرفته